Δήλωση Παπαγιάννη Λίνου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνου για Ψευδοεκλογές και Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΜΑΥΡΙΔΗ Μάριου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΣΤΕΦΑΝΟΥ Στέφανου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Ερωτοκρίτου Α Χριστιάνας για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)
Νόμος του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Επέκταση της φοροαπαλλαγής ύψους 20% για αμοιβή από
εργοδότηση προσώπου το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της
Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του ή ποσού €8.550
οποιονδήποτε είναι μικρότερο για ακόμη πέντε έτη, ώστε το μέτρο
να ισχύει μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2025.)
9.35 π.μ. 2. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235
του Συμβουλίου της 16
ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την
Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το
γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά τις
αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης.]
9.50 π.μ. 3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, βουλευτού της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ σε δύο ισόποσες δόσεις, καταβλητέες
μέχρι την 10η Νοεμβρίου του 2020 και μέχρι την 10η Δεκεμβρίου
του 2020 αντίστοιχα, χωρίς την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης
ύψους 10%.)
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
2
10.10 π.μ. 4. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και
Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες Δυνάμεις)
Συζήτηση επί της αρχής.
[Διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί σε
σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην
παράδοση και ανέγερση κατοικιών.]
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
10.50 π.μ. 5. (α) Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης
Ενυπόθηκων Ακινήτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος
του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, εκ μέρους του
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για καθολική αναστολή όλων των
διαδικασιών εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 2020 λόγω της
ύφεσης που αναμένεται να υπάρξει τόσο στην οικονομία της
Κύπρου όσο και στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού.)
(β) O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
(Παγοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης
υποθηκευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω μη πληρωμής
δόσεων αποπληρωμής δανείου.)
(γ) Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων
(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα
Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
(Αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης
υποθηκευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω της μη
αποπληρωμής δόσεων δανείου που αφορούν στην περίοδο
από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 1η Ιουνίου 2020, στο
πλαίσιο της εφαρμογής έκτακτων μέτρων αναφορικά με τη
διαχείριση της έκτακτης κατάστασης που προκύπτει λόγω της
πανδημίας COVID-19.)
3
(δ) O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου
Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά, εκ μέρους
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες
Δυνάμεις)
(Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA
του βασικού νόμου μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 ή/και μέχρι
την λήξη της εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων και πολιτικών
αναφορικά με την διαχείριση της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού.)
(ε) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου
Παπαγιάννη, εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου)
(Αναστολή των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων
ακινήτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, λόγω των
επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στην
οικονομία και ειδικότερα στους δανειολήπτες.)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφα κειμένων των προτάσεων νόμου επισυνάπτονται.)
(στ) Η πορεία των εκποιήσεων και το ενδεχόμενο επέκτασης
του μέτρου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για
δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, λόγω των
επιπτώσεων της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών
κ. Πανίκου Λεωνίδου, Άννας Θεολόγου και Γιώργου Περδίκη)
(12.10.2020)

Vouli TV