Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
Νόμος του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης.
(β) Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
(Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης.
12.15 π.μ. 2. (α) Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
(β) Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2020.
(γ) Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ.3)
Κανονισμοί του 2020.
(δ) Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(ε) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2020.
-2-
(στ) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων
προς Σπορά (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2020.
(ζ) Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των
Ενωσιακών Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(η) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που
Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί)
(Αρ.2) Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV