Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2020. (β) Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020. Συνέχιση της κατ΄ άρθρον συζήτησης.

Vouli TV