Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπή Γεωργίας

Δήλωση Υπουργού Γεωργίας κ. Κώστα Καδή για Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Δήλωση ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ Ηλία για Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Δήλωση ΚΑΥΚΑΛΙΑ Αντρέα για Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος
του 2020.
(β) Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
(Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV