Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος
του 2020.
(β) Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
(Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV