Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για
την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
2. Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων
Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του
2020.
4. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του
2020.
5. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV