Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
(β) Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών
της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2020.
(γ) Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών
και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος του 2020.
(δ) Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης
Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.