Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Β. Νομοθετική Εργασία:
9.05 π.μ. – Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022).
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.
[Θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις
βασικές ή ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες
κατηγορίες προϊόντων και εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/515.]

Vouli TV