Δήλωση Ζέτας Αιμιλιανίδου Υπουργού Εργασίας

Δήλωση ΦΑΚΟΝΤΗ Ανδρέα για Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2020.
(Κατ΄άρθρον συζήτηση).
[Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε
πρόσωπα που πάσχουν από θαλασσαιμία να δικαιούνται ειδική
παροχή, ανάλογη της θεσμοθετημένης σύνταξης, από το πεντηκοστό
(50) έτος της ηλικίας τους μέχρι την κανονική συντάξιμη ηλικία
νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών, για να λάβουν
θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.]
2
12.45 π.μ 2. Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Τροποποίηση του περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμου του 2017
(Ν.63(Ι)/2017 με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ)
2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ
της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ από αυτή στην οποία
συνήθως εργάζονται.]
(Συζήτηση επί της αρχής)

Vouli TV