Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.)

Vouli TV