Δήλωση ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κωνσταντίνου Κωστή για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση ΚΑΡΟΥΛΛΑ Γιώργου για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση ΜΥΛΩΝΑ Παύλου για Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
11.00 π.μ. 2. Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και
Ορισμένων Πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών
των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν
Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
12.00 μ. 3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
Συνέχιση της συζήτησης.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
12.00 μ. 4. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV