Δήλωση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ζαχαρίας για Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Δήλωση ΠΕΡΔΙΚΗΣ Γιώργος για Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, Πρόεδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων)
[(Εισήγηση ώστε:
(α) H Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή να συνεπικουρείται στο έργο
της από νόμιμους ελεγκτές, ο διορισμός των οποίων εγκρίνεται με
Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(β) να περιλαμβάνονται στα ελεγχόμενα πρόσωπα ο Πρόεδρος και τα
Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. και
(γ) να προβλέπεται ρητά ότι για σκοπούς δημοσιότητας οι δηλώσεις
περιουσιακών στοιχείων, όπως και τα ονόματα των υπόχρεων
προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του οικείου σώματος για διάστημα όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών).]
Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Vouli TV