Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
9.05 π.μ. – Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.122-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου, ώστε μεταξύ
άλλων να επέλθει πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.45 π.μ. – Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν από τις κατολισθήσεις
βράχων για τις οικίες της περιοχής που γειτνιάζουν με το Σκαλί
Αγλαντζιάς και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη
μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών)
(15.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.172-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.

Δήλωση Αλεξάνδρας Ατταλίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Γιώργου Λουκαϊδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report 29/09/2022

Vouli TV