Οι περί Υπηρεσίας Ασύλου – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού
Ασύλου, Λειτουργού Ασύλου Α΄ και Λειτουργού Ασύλου (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
2. Οι περί Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Θέσεις
Ανώτερου Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και
Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Α΄ (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας – Θέση Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2020.
4. Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου – Θέση Λειτουργού Εσωτερικού
Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
2
5. Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Θέσεις Ανώτερου
Εγοθεραπευτή/τριας, Εργοθεραπευτή/τριας Α΄ και Εργοθεραπευτή/τριας
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
6. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος – Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού και
Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV