Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής
προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο
(Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.