Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής
προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο
(Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.

Vouli TV