Δήλωση ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ Νίκου για Επιτροπή Νομικών

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
8:30 π.μ. 2. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
9:00 π.μ. 3. Ο περί της Τριακοστής Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
9:30 π.μ. 4. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
Β. Διαβούλευση επί τροπολογιών βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση:
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου
Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

Vouli TV