Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ)2018/822 του Συμβουλίου της 25ης
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον
αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον
τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Στεφάνου Στέφανου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Γιώργου Περδίκη για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Έλενας Λυμπουρή Κοζάκου για Επιτροπή Οικονομικών

Vouli TV