Δήλωση Λεωνίδου Πανίκου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Βασίλη Δημητριάδη για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΒΟΤΣΗ Άγγελου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρη για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Οικονομικών

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)
(Αρ. 4) Κανονισμοί του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Περίοδος απουσίας υπαλλήλων με άδεια χωρίς απολαβές, για
απασχόληση σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ή σε Διεθνείς
Οργανισμούς, καθώς και προσώπων που συνοδεύουν συζύγους
που υπηρετούν σε διπλωματικές ή άλλες αποστολές της
Δημοκρατίας στο εξωτερικό, να λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία
για σκοπούς προαγωγής.)
1.15 μ.μ. 2. (α) Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της
Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
[Τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι
Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί
το όριο συνταξιοδότησης των βουλευτών και των υπουργών
στο εξηκοστό πέμπτο (65ο
) έτος και επιπρόσθετα εισαγωγή
σχετικής πρόνοιας, ώστε η καταβολή σύνταξης βουλευτή και
υπουργού σε πρόσωπο που έχει αναλάβει το αξίωμα του
ευρωβουλευτή να αρχίζει μετά την αποχώρησή του από το
εν λόγω αξίωμα, όπως ισχύει και στην περίπτωση του
βουλευτή και του υπουργού.]
2
(β) Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές
Αρχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
[Τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το
ζήτημα της ταυτόχρονης καταβολής σύνταξης και μισθού σε
κρατικούς αξιωματούχους, με απώτερο στόχο να
αποφευχθούν κοινωνικές και οικονομικές στρεβλώσεις και
παράλληλα να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική
απόφαση του Δικαστηρίου.]
(γ) Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές
Αρχές) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)
[Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταβολή
συντάξεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, πρώην και εν
ενεργεία, για σκοπούς συμμόρφωσης με αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστηρίου και διόρθωσης ορισμένων
στρεβλώσεων στον αρχικό νόμο.]
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου των προτάσεων νόμου επισυνάπτεται.)
1.40 μ.μ. 3. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5)
του 2020.
Έναρξη της συζήτησης.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
2.40 μ.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
4. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους του
Δημοκρατικού Κόμματος)
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)

Vouli TV