Δήλωση Ερωτοκρίτου Χριστιάνας για Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ)2018/822 του Συμβουλίου της 25ης
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον
αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον
τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές
ρυθμίσεις.]
(Αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.30 π.μ. 2. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών
Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Συζήτηση μετά από αναβολή στην Ολομέλεια του Σώματος
στις 3 Ιουλίου 2020.
(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ και εισαγωγή διατάξεων για
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.)
(Αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
11.45 π.μ. 3. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής.
[Διεύρυνση του υφιστάμενου πλαισίου φοροαπαλλαγής
εισοδήματος όταν τα συνολικά ετήσια εισοδήματα ατόμου που ήταν
μη κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία από τα πέντε
φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η
εργοδότηση υπερβαίνουν τις €100.000.]

Vouli TV