Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής.
[Διεύρυνση του υφιστάμενου πλαισίου φοροαπαλλαγής
εισοδήματος όταν τα συνολικά ετήσια εισοδήματα ατόμου που ήταν
μη κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία από τα πέντε
φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η
εργοδότηση υπερβαίνουν τις €100.000.]
10.00 π.μ. 2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2017.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής.
(Πρόσωπα που εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο
προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο
εξωτερικό και δεν είναι μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας να υπόκεινται
σε φορολογία.)
10.45 π.μ. 3. Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
[Θέσπιση νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και
διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο, η οποία να
συνάδει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές.]

Vouli TV