Δήλωση ΒΟΤΣΗ Άγγελου για Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Δήλωση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Δήλωση Ανδρέα Κυπριανού για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Οικονομικών

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. Β. Συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 9.15 π.μ. ─ Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2020. ─ Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Γ. Αποδεσμεύσεις κονδυλίων 11.20 π.μ. 1. Κεφάλαιο 01.01.00 «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο». Ομάδα Δαπανών 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Έρευνες». Υποομάδα Δαπανών 03580 «Αντιμισθία». Συνέχιση της συζήτησης. 2. Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Άρθρο 03101 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής». 3. Υπουργείο Εξωτερικών. Ομάδα Δαπανών 03000 «Λειτουργικές Δαπάνες». Υποομάδα Δαπανών 03020 «Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου». Υποομάδα Δαπανών 03050 «Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων». Άρθρο 03025 «Ενοίκια». Άρθρο 03055 «Ενοίκια». 4. Κεφάλαιο 170100.2 «Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες». Άρθρο 03581 «Αντιμισθία». Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών». Δ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων 11.40 π.μ. – Αστυνομία Κύπρου.

Vouli TV