Η ανάγκη πλήρωσης των κενών μόνιμων θέσεων στην Ελεγκτική
Υπηρεσία και τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται στην
εκπλήρωση του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από την άρνηση της
κυβέρνησης να εγκρίνει τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη)
(10.9.2020)
Έναρξη της συζήτησης.
9.30 π.μ. 2. Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης
Συμβάσεων Πληροφορικής»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 24.07.2020 (ΤΥΠ/01/2020)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)

Vouli TV