Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση κατ’ άρθρον.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
10.00 π.μ. 2. Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών για την
Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών
Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται)
10.30 π.μ. 3. Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται)

Δήλωση Κουκουμά Κουτρά Σκεύη για Επιτροπή Προσφύγων ΕγκλωβισμένωνΑγνοουμένων Παθόντων

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κυριάκος για Επιτροπή Προσφύγων ΕγκλωβισμένωνΑγνοουμένων Παθόντων

Vouli TV