Δήλωση Γεωργίου Τ Γιώργου για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση Έλενας Λυμπουρή Κοζάκου για Επιτροπή Υγείας

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του
2020.
(Αντίγραφο του κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.)
Γ. 11.30 π.μ. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για το χρονοδιάγραμμα ένταξης των
φυσιοθεραπευτών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
1. Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.

Vouli TV