Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών – Θέσεις Λειτουργού
Διαχείρισης Αποθεμάτων Α΄ και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
2. Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – Θέση Επιθεωρητή Εργασίας
1
ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Διευθυντή Άμυνας, Ανώτερου
Λειτουργού Άμυνας και Λειτουργού Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης.
4. Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών – Θέση Ανώτερου Λειτουργού
Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
2
5. Οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου – Θέσεις Προϊστάμενου
Δημοσιονομικού Συμβουλίου και Λειτουργού Δημοσιονομικού
Συμβουλίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
6. Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Θέση Πρώτου
Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
7. Οι περί Υπηρεσίας Ασύλου – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού
Ασύλου, Λειτουργού Ασύλου Α΄ και Λειτουργού Ασύλου (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
8. Οι περί Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Θέσεις
Ανώτερου Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και
Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Α΄ (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.059-2020)
9. Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας – Θέση Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.063-2020)
10. Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου – Θέση Λειτουργού Εσωτερικού
Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.064-2020)
11. Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Θέσεις Ανώτερου
Εγοθεραπευτή/τριας, Εργοθεραπευτή/τριας Α΄ και Εργοθεραπευτή/τριας
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.069-2020)
3
12. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος – Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού και
Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.072-2020)
13. Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Βοηθού
Γραμματειακού Λειτουργού Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών
Εταιρειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.079-2020)

Vouli TV