Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των
Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για
τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
Επισυνάπτεται αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου.
9.00 π.μ. 2. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
Επισυνάπτεται αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου.

Vouli TV