Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.

Vouli TV