Δήλωση ΔΑΜΙΑΝΟΥ Άριστου για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση ΛΕΩΝΙΔΟΥ Πανίκου για Επιτροπή Νομικών

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.185-2020).
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
9:30 π.μ. 2. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της
Διαφθοράς Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019).
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης επί αναθεωρημένου κειμένου.
(Επισυνάπτεται αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου).
10:30 π.μ. 3. Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική
Παρακολούθηση Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.021-2017).
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Vouli TV