Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(14.5.2020)
(Έναρξη της συζήτησης)
10.30 π.μ. 2. Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Έλεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 25.05.2020 (ΕΚΚ/01/2020)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)
(Έναρξη της συζήτησης)

Vouli TV