Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Παρακολοθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δήλωση Έφης Ξάνθου για Κατασκοπευτικό Βάν και Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση Μάριου Πετρίδη για Επιτροπη Σχεδίων Ανάπτυξης

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Σχεδίων Αναπτύξεως

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
9.10 π.μ. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση
Στρατιωτικών Ιατρών
Ειδική Έκθεση 26.11.2020 (ΥΠΑΜ/01/2020)
(Έναρξη της συζήτησης)
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών
και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.
3. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
4. Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων
Συμβάσεων( Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Δ. Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019.
Έγκριση τελικού σχεδίου Έκθεσης

Vouli TV