Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης κατ’ άρθρον.
11.45 π.μ. 2. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης κατ’ άρθρον.

Vouli TV