Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
11.40 π.μ. 2. Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
12.00 μ. 3. (α) Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(β) Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια
Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020.
(γ) Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές
Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV