Στο όνομα της οικονομικής αυτονομίας και της ανεξαρτησίας της Βουλής, το Σώμα επιχειρεί να απαλλαγεί από τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή, κάτι το οποίο θα αφήσει ανεξέλεγκτο το Κοινοβούλιο, όχι μόνο σε θέματα ταξιδιών (που ήταν το τελευταίο παράδειγμα), αλλά και σε άλλα επίπεδα.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής, για να υποδείξει ότι δεν μπορεί ο Γενικός Ελεγκτής να διενεργεί έλεγχο, επικαλείται το Σύνταγμα αλλά και σχετική νομοθεσία η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Από πλευράς του ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει, πως δεδομένου ότι δεν έχει τροποποιηθεί το άρθρο 116 του Συντάγματος που επιτρέπει στην Ελεγκτική Υπηρεσία να ελέγχει (και) τη Βουλή, ο έλεγχος πρέπει να συνεχιστεί. Περαιτέρω παρατηρεί, πως τυχόν τροποποίηση του Συντάγματος (άρθρο 116) θα αντιστρατεύεται τις συστάσεις Γκρέκο.

Η προσπάθεια της Βουλής η οποία γνωστοποιήθηκε με επιστολή του διευθυντή του Σώματος (ενεργούσε εκ μέρους του προέδρου της Βουλής) προκάλεσε την αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», επιφυλάξεις υπάρχουν και ανάμεσα σε κόμματα. Βουλευτές θεωρούν πως η αρνητική εικόνα που υπάρχει γενικά για την πολιτική και τους πολιτικούς θα ενισχυθεί αν σταλεί το μήνυμα ότι η Βουλή επιδιώκει να δρα ανεξέλεγκτα στη διάθεση κονδυλίων.

Όπως προκύπτει από επιστολή του γενικού διευθυντή της Βουλής προς τον Γενικό Ελεγκτή, το θέμα ξεκίνησε από επιστολή του Γενικού Ελεγκτή στη Βουλή, (ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου) που αφορούσε τον διαχειριστικό και κανονιστικό έλεγχο της Βουλής. Ο Γενικός διευθυντής της Βουλής με επιστολή του ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2020, αφού αναφέρει ότι έχει σχετικές οδηγίες από τον πρόεδρο της Βουλής, οχυρώνεται πίσω από το Σύνταγμα, υποστηρίζοντας πως το Σώμα δεν προτίθεται να κάνει οτιδήποτε που να έρχεται σε αντίθεση με αυτό.

Στην επιστολή του γενικού διευθυντή της Βουλής καταγράφονται και τα εξής:

«Με τον Περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2019 η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησε το άρθρο 167 του Συντάγματος “για σκοπούς εμπέδωσης και… διασφάλισης της πλήρους οικονομικής αυτονομίας και συνακόλουθα της απαραίτητης ανεξαρτησίας που πρέπει να διέπει τη νομοθετική εξουσία κατά την επιτέλεση του έργου και της αποστολής της…”

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 167 του Συντάγματος “Ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, συντασσόμενος υπό του Προέδρου της Βουλής συμφώνως των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών και τηρουμένων των εκάστοτε καθοριζόμενων από την Εκτελεστική Εξουσία ανωτάτων ορίων δαπανών, συνιστά διακριτό μέρος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, υποβάλλεται στη Βουλή προς έγκρισιν αποφάσεως λαμβανομένης κατά τη συνήθη διαδικασία υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύνταξή του, ακολούθως δε καταχωρίζεται αυτούσιος στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά και με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθίσταται κατά πάντα εκτελεστός.”

Περαιτέρω, σύμφωνα πάντοτε με το τροποποιημένο άρθρο 167, η Βουλή θα θεσπίσει νομοθεσία για την εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου όσον αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους οικονομικής αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εν λόγω νομοθεσία αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Σώματος σύντομα».

Τέλος αναφέρεται, πως «υπό το φως των νέων αυτών δεδομένων που προκύπτουν από άρθρο του Συντάγματος, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δύναται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες που είναι αντίθετες με τις πρόνοιες του Συντάγματος και θέτουν την οικονομική αυτονομία της Βουλής υπό αμφισβήτηση».

Διαφωνεί ο Γενικός Ελεγκτής

Ο Γενικός Ελεγκτής αντιδρώντας στην επιστολή του προέδρου της Βουλής, αφού αναφέρει πως όντως τροποποιήθηκε το άρθρο 167 του Συντάγματος και ότι προβλέπεται πως ο προϋπολογισμός της Βουλής συνιστά διακριτό μέρος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας και εγκρίνεται από τη Βουλή με τη συνήθη διαδικασία αλλά και ότι θα ψηφιστεί και σχετική νομοθεσία με σκοπό να διασφαλιστεί πλήρως η οικονομική αυτονομία της Βουλής, υποδεικνύει ότι:

-Από τα πιο πάνω είναι προφανές ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων εξακολουθεί να συνιστά μέρος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, έστω και διακριτό μέρος αυτού.

-Το άρθρο 116 του Συντάγματος, η ισχύς του οποίου δεν περιορίστηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με επιφύλαξη ή άλλως πως, από τη ρηθείσα τροποποίηση του Συντάγματος, προβλέπει ότι:

«Ο Γενικός Ελεγκτής βοηθούμενος υπό του βοηθού Γενικού Ελεγκτού ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας πάσαν πληρωμήν ή είσπραξιν και πάντα λογαριασμόν χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθεισών υπό της Δημοκρατίας ή διά λογαριασμόν αυτής υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείρισις γίνεται υπό της Δημοκρατίας ή εν ονόματι αυτής Θεωρών και ελέγχων συνάμα πάντα τοιούτον λογαριασμόν. Προς τον σκοπόν τούτον έχει το δικαίωμα της επιθεωρήσεως απάντων των σχετικών προς τοιούτους λογαριασμούς βιβλίων, αρχείων και καταστάσεων και των τόπων ένθα φυλάσσεται το περί ού ο λόγος ενεργητικόν».

Συνεπώς, συνεχίζει ο Γενικός Ελεγκτής, ο νόμος που θα ετοιμαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 167, ως έχει τροποποιηθεί, δεν μπορεί να αποκλείει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων από το πεδίο ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή, διαφορετικά θα συγκρούεται με το άρθρο 116 του Συντάγματος.

Και ο Γενικός Ελεγκτής καταλήγει: «Θεωρούμε ότι τα πιο πάνω είναι προφανή και σαφή. Σημειώνουμε επίσης ότι, κατά την άποψή μας, τυχόν μελλοντική ρύθμιση (ενδεχομένως με νέα τροποποίηση του Συντάγματος, αν αυτή επιχειρηθεί) που θα καθιστούσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων δημοσιονομικά ανεξέλεγκτη, υπό την έννοια της μη διασφάλισης ανεξάρτητου ελέγχου, θα δημιουργούσε μείζον κενό, και θα συνιστούσε σοβαρή οπισθοδρόμηση, σε κατεύθυνση αντίθετη από τις συστάσεις ανεξάρτητων φορέων όπως η Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Παρακαλώ ως εκ τούτου όπως ανταποκριθείτε στο αίτημά μας και διαβιβάσετε τα ζητηθέντα στοιχεία».

PHILENEWS |Βάσος Βασιλείου

Vouli TV