Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρως στο Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Συζήτηση επι της αρχής) (Αντίγραφο του νομοσχέδιου επισυνάπτεται)
2. Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.) (Συνέχιση της κατ΄ άρθρον συζήτησης)
3. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (Συνέχιση της συζήτησης)
4. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (Συνέχιση της κατ΄ άρθρον συζήτησης)

Vouli TV