Δήλωση Γιώργου Περδίκη για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπα

Δήλωση Γιώργου Παπαδόπουλου για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίω

Δήλωση Μάριου Πετρίδη για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Δήλωση Ζαχαρία Κουλία για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπα

Δήλωση Αννίτας Δημητρίου για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Δήλωση Γιώργος Λουκαϊδης για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Δήλωση Άθου Τσινοτίδη για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Δήλωση Πέτρου Αγαθαγγέλου για την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
(Συμβάσεις ΟΑΥ με νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής
φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ)
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση/Επιστολή 15.07.2020.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)
Έναρξη της συζήτησης.
(Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης / επιστολής, ημερομηνίας 15ης Ιουλίου 2020
επισυνάπτεται.)

Vouli TV