Την επιτροπή αναμένεται να απασχολήσουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:
Συζήτηση επί των αποσταλθεισών επιστολών ημερ. 17 Σεπτεμβρίου 2020.
Συζήτηση και οριστικοποίηση του καταλόγου των ονομάτων Πολιτικά Εκτεθειμένων
Προσώπων, ο οποίος αναμένεται να παραδοθεί στον Γενικό Ελεγκτή για διερεύνηση.
Χρονοδιάγραμμα εργασιών της επιτροπής.

Vouli TV