Νομοθετική Εργασία
1. α. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
(Αρ. Φακ. 23.01.061.052-2020).
β. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020
(Αρ. Φακ. 23.01.061.053-2020).

2. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.023-2020).

3. α. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.072-2020).

β. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.073-2020).

γ. Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.074-2020).

4. α. Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
β. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV