Νομοθετική Εργασία
1. Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020. (Αρ.Φακ. 23.01.061.066-2020)
2. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.030-2020).

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
Ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.117-2018)
Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος
Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Οστεοπαθητικών και για Συναφή Θέματα
Νόμος του 2018.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Vouli TV