Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
2. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019.
3. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί)
4. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων Νόμος του 2022.
5. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023.
6. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023.
7. Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2023.
8. Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023.

Vouli TV