Νομοθετική εργασία
1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2023.
2. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2023.
3. Ο περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2023.
4. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
5. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός)
6. Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός)

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

7. Ο περί Υφυπουργών της Δημοκρατίας Νόμος του 2013.
8. Ο περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.
9. Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)
10. Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2018.
11. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
12. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
13. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
14. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Vouli TV