Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 Νόμος του 2021.
2. Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021.
3. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021.
4. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2022 Νόμος του 2021.
5. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021.
6. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.
7. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών)
8. Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
9. Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμος του 2016.
10. Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας)
11. Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας στους Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του
2021.
12. Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021.

Αποσύρονται και επανακατατίθενται
13. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021.
14. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Πεμπτη 20/01/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.