Το Τρόοδος αποτελεί ένα ιδιαίτερο φυσικό γεωγραφικό μόρφωμα πολύπλευρης και ανεκτίμητης αξίας για την Κύπρο. Συνηγορούν σε αυτό, η φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά και χωροταξικά, η κεντροβαρής θέση του στο νησί. Ωστόσο, η περιοχή γνωρίζει συνεχή πληθυσμιακή μείωση τα τελευταία είκοσι χρόνια αφού ο πληθυσμός της από 28.428 άτομα το 1992 μειώθηκε στα 23.572 το 2011. Τα βασικά οικιστικά της κέντρα δεν ανακάμπτουν πληθυσμιακά. Το 20% των κοινοτήτων δεν έχει νέους κάτω των 24 ετών, ενώ 33 κοινότητες έχουν πληθυσμό μικρότερο από 100 άτομα. Το Τρόοδος διαθέτει σήμερα οριακά την απαραίτητη πληθυσμιακή κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα των παραγωγικών του δραστηριοτήτων και την εδαφική του συνοχή. Αυτή η αρνητική δημογραφική και παραγωγική εξέλιξη του Τροόδους συνδέεται με φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν από τα μέσα του περασμένου αιώνα (μετανάστευση, αστικοποίηση κτλ) αλλά και με την έλλειψη πολιτικής για τις ορεινές περιοχές. Η περιοχή καταλαμβάνει έκταση 1.485 km2, που καλύπτει περίπου το 25% της συνολικής έκτασης της ελεύθερης Κύπρου. Με βάση τα πιό πάνω καθιστάται αναγκαία η χάραξη και εφαρμογή ενός Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την αγροτική και ορεινή περιφέρεια Τροόδους.

Tο 2007 με προτωβουλία εβδομηνταπέντε κοινοτήτων της περιοχής, εκπονήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τροόδους, το πρώτο Παγκύπρια ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης περιοχής. Το σχέδιο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Έ. και το Υπουργείο Γεωργίας. Δυστυχώς με την ολοκλήρωση του σχεδίου το 2008, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τροόδους είχε μπει στο συρτάρι και ακολουθήθηκε νέα πολιτική εκπόνησης αποσπασματικών μελετών για επιμέρους θέματα κόστους. Με την εκλογή του κ. Αναστασιάδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, προωθείται η αξιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου και όλων των μελετών που είχαν εκπονηθεί διαχρονικά.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανατίθεται στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η ετοιμασία του Πλαισίου Στρατηγικής για καθορισμό των κύριων στρατηγικών κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής και στην εταιρεία KPMG, η αξιολόγηση της κρατικής περιουσίας στο Τρόοδος και η ετοιμασία πρότασης για την αξιοποίησή της. Μετά την ολοκλήρωση των πιό πάνω προωθείται η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ευρύτερη περιοχή Τροόδους. Ως εκ τούτου ο ΠτΔ διορίζει τον κ. Γιαννάκη Παπαδούρη στην θέση του προσωπικού του Συμβούλου και Συντονιστή της Ανάπτυξης στην περιοχή Τροόδους, ο οποίος αναλαμβάνει να επιβλέψει και συντονίσει την εκπόνηση της Μελέτης. Παράλληλα, με απόφαση του Υ.Σ., διορίστηκε Διυπουργική Επιτροπή για παρακολούθηση της ετοιμασίας του Σχεδιασμού. Η μελέτη χρηματοδοτείται αφιλοκερδώς από τον κ. Παπαδούρη και έχει ανατεθεί στο Παναπιστήμιο Θεσαλλίας. Είναι η πρώτη φορά που αποφασίζεται σε ανώτατο επίπεδο η ετοιμασία και υοθέτηση ολοκληρωμένης πολιτικής για τα ορεινά.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, επιστημονικές μεθόδους και εφαρμοσμένες πρακτικές, θα υποδείξει ενέργειες, δράσεις και έργα που πρέπει να αναληφθούν από το κράτος, τις κοινότητες και ιδιώτες ώστε η περιοχή Τροόδους να συγκροτηθεί ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα, για να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δραστηριοποίησης. Για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου συμμετέχουν τοπικοί παράγοντες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με την περιοχή Τροόδους ώστε να επιτευχθεί συνέργεια μεταξύ τους.
Βασικοί Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η Πολιτική Προσέλκυσης και Υποδοχής Νέου Πληθυσμού, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, άμεσα συνδεδεμένους – απασχόληση, κατοικία και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο πλαίσιο κινήτρων. Επίσης, Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού για τη Γεωργική Ανάπτυξη, με στοχευόμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του γεωργικού τομέα και τη στήριξη της οικοτεχνίας και της μικρής βιοτεχνίας, την αναγνώριση των εμβληματικών προϊόντων έστω σε εθνικό ή/και Τοπικό Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης κ.ά. Απαραίτητη θεωρείται η αναγνώριση της περιοχής υπαίθρου ως ειδικής ζώνης τουριστικής ανάπτυξης και η θεσμοθετημένη αναγνώριση και ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν. Μέσα από τα πιό πάνω θα ενισχυθεί και εμπλουτιστεί ουσιαστικά η αγροτική οικονομία, θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην περιοχή και η απασχόληση.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Στρατηγικού, αποτελεί η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, που θα επιτρέψει τον καθορισμό «Ειδικής Περιοχής Ανάπτυξης» για τις Ορεινές Περιοχές, μέσω της θεσμικής και νομικής κατοχύρωσης του όρου «ορεινότητα», κατ’ αντιστοιχία προσδιορισμών που συναντώνται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει κατορθωτή η εξειδίκευση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων εδαφικά και ανά κλάδο για ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
Με όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των κατοίκων της περιοχής, η προσέλκυση νέων και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Vouli TV