Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση κατ’ άρθρον.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
10.00 π.μ. 2. Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών για την
Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών
Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
10.30 π.μ. 3. Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.

Δήλωση Κώστα Κώστα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Κυπριανού Ανδρέα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Vouli TV