**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
11.30 π.μ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό
Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου,
Κυριάκου Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη,
Βαλεντίνου Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη και Χρίστου Σενέκη)
(5.10.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.716-2021)
Έναρξη της συζήτησης.
Β. Νομοθετική Εργασία:
12.15 μ.μ. 1. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου, Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Λεμεσού, Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου,
Γιώργου Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Ρίτας
Θεοδώρου Σούπερμαν, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας,
Νίκου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου,
Χαράλαμπου Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου και
Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.036-2022).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις
καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση
επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής
απασχόλησης τα αδειούχα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους
τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων τα οποία έχουν εξωλέμβια ή
εσωλέμβια μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών
Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.)
12.30 μ.μ. 2. Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και
Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.)
(Καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών
κτηνιατρικών ιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και νοσοκομείων ζώων.)
2
————————————————————————————————————————
1.00 μ.μ. 3. Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.074-2022).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
(Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τα κτηνιατρικά
φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2028 σχετικά με την παρασκευή, τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας
90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου.)