Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κείμενου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
2. Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κείμενου των κανονισμών επισυνάπτεται.)
3 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Υγραερίου) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.

Vouli TV