Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, Σκεύη Κούτρα
Κουκουμά και Ευανθία Σάββα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις
Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.
Εξέταση επί της αρχής
12.00 μ. 2. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ.
5) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, Αντρέα Κουκαλιά,
Γιώργο Τ. Γεωργίου και Νίκο Κέττηρο εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)
Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.
Εξέταση επί της αρχής
12.25 μ.μ. 3. Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Κατ’ άρθρον συζήτηση)
2
12.45 μ.μ. 4. Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Κατ’ άρθρον συζήτηση)
5. Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2020.
(Κατ’ άρθρον συζήτηση)
6. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Υγραερίου) Κανονισμοί του 2020.
(Κατ’ άρθρον συζήτηση)

Vouli TV