Δήλωση Γιώργου Περδίκη για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών κου Νίκου Νουρή για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Γενικού Ελεγκτή Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Μαύρου Ελένη για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Κάρουλα Γιώργου για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Έλενας Κοζάκου Λυμπουρή για Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης.
10.45 π.μ. 2. Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019.
Συζήτηση επί της αρχής.

Vouli TV