**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
11.45 π.μ. – Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό
Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους
Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.024-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου θα
αποσταλεί.)