Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
11.15 π.μ. – Εξέταση της εφαρμογής και τυχόν βελτιώσεις του περί του
Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών
και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Δημήτρη
Δημητρίου)
(6.4.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.091-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
Γ. Νομοθετική Εργασία:
12.00 μ. – Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας)
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως)
(Αρ. Φακ. 23.02.062.127-2021)
Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής.