Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας και Διαφάνειας για τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(Προσχέδιο)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης από την συσταθείσα, με
απόφαση της επιτροπής, ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται
από μέλη της επιτροπής.

Vouli TV